ส่งผลงานเพื่อคัดเลือกเข้ารอบ 80 กิจการ (โครงการ Digital DNA รอบที่ 2 15-17 ต.ค. 2564)

ส่งผลงานเพื่อคัดเลือกเข้ารอบ 80 กิจการ (โครงการ Digital DNA รอบที่ 2 15-17 ต.ค. 2564)

 

คำชี้แจง: ผู้เข้าร่วมโครงการกรุณาส่งไฟล์ดังต่อไปนี้ ภายในวันที่ 18 ต.ค. 64 เวลา 23.59 น. ประกอบด้วยผลงานดังนี้

  1. งานเดี่ยว One Page Marketing
  2. โมเดลธุรกิจยุคดิจิทัล BMC (.pdf , .word, หรือ JPEG)
  3. วีดีโอ Pitching แนะนำธุรกิจ ความยาวไม่เกิน 1 นาที

ส่งงานคัดเลือก 80 กิจการ อัพโหลดผลงานได้ที่ https://forms.gle/9hwGgwtkwoXtbofD8

 

หมายเหตุ:

- ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้ารอบพ่มเพาะเชิงธรุกิจ 80 กิจการ (ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2564) และรับเงินรางวัลสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจจำนวน 10,000 บาท (หักภาษี ณ ที่จ่าย ประมาณ 3%) และสิทธิพิเศษอื่นๆ จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

- โครงการขอสงวนสิทธ์เฉพาะผู้เข้าร่วมโครงการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่โครงการกำหนดเท่านั้น

- การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://digitaldna.in.th/submit-80-digital-dna-2nd/