ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Digital DNA for Business Transformation ครั้งที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ หลักสูตร อบรมออนไลน์ Digital DNA For Business Transformation
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 15-17 ตุลาคม 2564

* ยังเปิดรับสมัคร จนกว่าที่นั่งจะเต็ม *

ประเภท ผู้ประกอบการ

ลำดับ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
1 รวีกานต์ พฤกษากร ผ่านการคัดเลือก
2 ณัฐสิทธิ์ วีระธรรมนูญ ผ่านการคัดเลือก
3 กมลณ์อรนุช เรืองจิตรณพ ผ่านการคัดเลือก
4 นิษฐา กิจกาญจนไพบูลย์ ผ่านการคัดเลือก
5 วิริยะ จันทรมาลัย ผ่านการคัดเลือก
6 เอกสิทธิ์ โกมลกิตติพงศ์ ผ่านการคัดเลือก
7 ธมนวรรณ รวมสุข ผ่านการคัดเลือก
8 สันติ ทิพยวรการกูร ผ่านการคัดเลือก
9 วาทิต อีแมลอดิง ผ่านการคัดเลือก
10 ศุภชัย โอษฐสัตย์ ผ่านการคัดเลือก
11 กุลรดา โชคธราสิริภัช ผ่านการคัดเลือก
12 นัชกร กวางแก้ว ผ่านการคัดเลือก
13 nimit thongsawang ผ่านการคัดเลือก
14 มานะชัย บุญฤทธิ์ ผ่านการคัดเลือก
15 Nudhlamonn Atapumsuwan ผ่านการคัดเลือก
16 ชชานนท์​ ลิ่มทอง​ ผ่านการคัดเลือก
17 มิ่ง​ศิษ​ฐ์​ ศิษ​ฐ์​​ลักษ​ณา​ ผ่านการคัดเลือก
18 นุสรา เถื่อนถาด ผ่านการคัดเลือก

ประเภท ประชาชนทั่วไป / ข้าราชการ

ลำดับ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
1 รัตนา ติรัสกร ผ่านการคัดเลือก
2 ศิราพร ปาลายา ผ่านการคัดเลือก
3 อุดมลักษณ์ อำพันธุ์ ผ่านการคัดเลือก
4 เยาวลักษณ์ เตียวิลัย ผ่านการคัดเลือก
5 ณรงค์ เธียรประทีปกุล ผ่านการคัดเลือก
6 วุฒิชัย อาจนาฝาย ผ่านการคัดเลือก
7 มีชัย ศรีชัยพฤกษ์ ผ่านการคัดเลือก
8 สุดารัตน์ ธรภวรัท ผ่านการคัดเลือก
9 สายพิณ ดีเกตุ ผ่านการคัดเลือก
10 Attapong Vorarattapong ผ่านการคัดเลือก
11 นพดล สิทธิเลิศ ผ่านการคัดเลือก
12 ณัฐพงษ์ ศิรสิทธิ์ธนภัทร ผ่านการคัดเลือก
13 นพวิทย์ หน่อท้าว ผ่านการคัดเลือก
14 กรเอก ปราบพิสิษฐ ผ่านการคัดเลือก
15 วริษฐา เปียนุช ผ่านการคัดเลือก
16 ณอร ภาชีรัตน์ ผ่านการคัดเลือก
17 วิธิดา แต้ศุภพัฒน์ ผ่านการคัดเลือก
18 พัทธ์ธีรา ตั้งมั่นคงวรกูล ผ่านการคัดเลือก
19 ฐิติภัสร์ ธนโชติธนนันท์ ผ่านการคัดเลือก
20 รัญชนาภรณ์ ศุภเกตุ ผ่านการคัดเลือก
21 นพมณี คะระมาน ผ่านการคัดเลือก
22 นลินรัตน์ มูสิกะ ผ่านการคัดเลือก
23 นายสุทธิชัย ปทุมล่องทอง ผ่านการคัดเลือก
24 ชญานิษฐ์ นกแก้ว ผ่านการคัดเลือก
25 ฆารวี โชคคุณะวัฒนา ผ่านการคัดเลือก
26 ณัฏฐา เลิศพลาชัย ผ่านการคัดเลือก
27 ระเบียบ สุวพรศิลป์ ผ่านการคัดเลือก
28 กฤติกา สุนทรส ผ่านการคัดเลือก
29 niran sitipongpuck ผ่านการคัดเลือก
30 ศิลา กังแฮ ผ่านการคัดเลือก
31 รัชดา เพชรพารา ผ่านการคัดเลือก
32 ทันต์ธนัท คงชาญศิริ ผ่านการคัดเลือก
33 Suchada Panpaisan ผ่านการคัดเลือก
34 เพ็ญพิมล งามสวัสดิ์กุล ผ่านการคัดเลือก
35 ณัฐกฤตา ฉัตรนันทคุณ ผ่านการคัดเลือก
36 ขจร วิชาโคตร ผ่านการคัดเลือก
37 สุพรรณิการ์ ขวัญเมือง ผ่านการคัดเลือก
38 กัมปนาท สง่าเพ็ชร ผ่านการคัดเลือก
39 สมชาย ฉัตรมานะกุลกิจ ผ่านการคัดเลือก
40 เอกรัตน์ กลิ่นบัวแก้ว ผ่านการคัดเลือก
41 ธนัน รัตนโชติ ผ่านการคัดเลือก
42 ธัญญลักษณ์ ธนโชติเศรษฐี ผ่านการคัดเลือก
43 ธีรรัชต์ เตชาภิวาทย์ ผ่านการคัดเลือก