ประกาศรายชื่อผู้โชคดี อบรมรอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 23 – 25 เมษายน 2564

รางวัลเข้าร่วมกิจกรรมประจำวัน 15 รางวัล (Power Bank)

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล
1 ประกายการณ์ แก้วฝ่ายนอก
2 กาญจนา อยู่สุข
3 วรรทนา อุดม
4 ชาลี ชีวศรีพฤฒา
5 ชิตณรงค์ คงทอง
6 ชยางกูร หาญวัง
7 ชญาภรณ์ พฤกษ์สิริสมบัติ
8 มงคล ศรีทิพย์
9 Nuttapon  Lertchomphu
10 ปราณิสา สุดวิเศษ
11 สิตานัน แจ้งเณร
12 ธีรวุฒิ บัวแย้ม
13 พูลสุข พันธุ์วิเชียร
14 ชุลีวรรณ อัศววิทูรทิพย์
15 Suvithan sattayaphand

 

รางวัลเข้าร่วมกิจกรรมประจำวัน 3 รางวัล (CIBA T-shirt)

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล
1 รวิศ วิจิตรานนท์
2 Sarut Yothinhutsaya
3 สมใจ พบกระโทก

 

รางวัลเข้าร่วมกิจกรรมประจำวัน 3 รางวัล (CIBA Hat)

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล
1 ศรีปริญญา ถาวรประเสริฐ
2 ธันยวีร์ พันธุ์สุผล
3 สุทธิวัชร์ มโนพรศิริกุล

 

รางวัลตอบคำถาม 6 รางวัล

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล
1 คุณณัฐธีรา ศรีสุวรรณหงษ์
2 ปรารถนา เทพสุวรรณ
3 หฤทัย เนื่องฤทธิ์
4 นนทวัฒน์ ทิ้งปากน้ำ
5 พรวลัญน์ ฉันทสวัสดิ์
6 ปูชิตา สุนทรพฤกษ์