พิธีลงนามสัญญารับทุน กองทุนพัฒนาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม