หน้าแรก

ที่มาและข้อมูลโครงการ
โครงการ Digital DNA
(ปลูกฝังพันธุกรรมทางความคิดด้าน Digital บุกตลาด E-Commerce)
เป็นโครงการภายใต้แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อสร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมกัน ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และ พัฒนากำลังคนและธุรกิจไทยให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยความร่วมมือกันระหว่าง กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ( DE ) และ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
วัตถุประสงค์โครงการ
• เพื่อพัฒนาสินค้า และ แบรนด์สินค้าให้สามารถยกระดับสู่สากล ผ่านเครื่องมือดิจิทัลออนไลน์
• เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการต่าง ๆ มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาสินค้าและแบรนด์สินค้าของตนเองเพื่อยกระดับสู่สากลผ่านสังคมออนไลน์
• เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการต่างๆ ทางการตลาดโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลออนไลน์
• เพื่อให้การพัฒนาสินค้าและแบรนด์สินค้าประสบความสำเร็จในการเผยแพร่ออกสู่สาธารณะ สามารถเป็นต้นแบบในการประยุกต์การใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล
กลุ่มเป้าหมาย
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow
Slider

Digital DNA (โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน Digital Economy)

"เปิดโลกดิจิทัล"กับ"ธุรกิจบัณฑิตย์"
อบรมหลักสูตรเข้มข้นความรู้ออนไลน์ ดันผู้ประกอบการ
สู่ยุคเศรษฐกิจ-สังคมดิจิทัล พัฒนาแบรนด์สินค้าสู่สากล"การันตี" ยืนหนึ่งตลาดอีคอมเมิร์ซ

Digital Commerce
Digital Transformation
Digital Consumption

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

previous arrow
next arrow
Slider